Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 3. Zákonný dôvod a účel spracovanie osobných údajov
 4. Doba a uchovanie údajov
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 6. Vaše práva
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 8. Záverečné ustanovenia

 

1. Základné ustanovenia

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je LEDart s.r.o., IČO 500 205 52 so sídlom Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

3. Zákonný dôvod a účel spracovanie osobných údajov

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
 2. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov je pobrobne rozpísaný nižšie v tabuľke:

 

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Spracovatelia
Plnenie zmluvy

Vybavenie objednávky

Osobné údaje klientov (kontantné údaje, bydlisko) a informácie o objednanom tovare

Objednávkový formulár

Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložiská, prepravné spoločnosti, platobné brány

Plnenie zmluvy

Odpoveď na správu zaslanú cez kontaktný formulár

Kontaktné údaje klientov

Kontaktný formulár, e-mailová komunikácia

Subdodávatelia, mailingové služby,

Plnenie zmluvy

Vedenie účtovníctva

Osobné údaje klientov (kontantní údaje, bydliště) a informácie o objednanom tovare

Faktúry

Účtovná firma

Oprávnený záujem

Poskytnutie e-mailu službe tretej strany pre získánie recenzie

E-mailová adresa a informácie o objednanom tovare

Objednávkový formulár

Heureka.sk

Oprávnený záujem

Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)

Kontaktné údaje klientov

Informácie z objednávok

Mailingové služby, subdodávatelia

Oprávnený záujem

Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb serveru a prevencia podvodov a útokov na server

Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako UserID, IP adresy

Pohyb užívateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID užívateľa, zobrazenie stránky s chybou

Google Analytics, webhostingové služby

Súhlas

Marketing a propagácia webu

E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a dalšie technické identifikátory

Formulár pre newsletter

Webhostingová spoločnosť a služby pre rozosielanie e-mailov

Súhlas

Zverejnenie recenzie zákazníka alebo otázky k produktu

Meno zákazníka a e-mailová adresa

E-mailová komunikácia a formulár na webu

Cloudové úložiská, mailingové služby

Súhlas

Profilovanie pre zobrazenie cieleného obsahu na webe a v priamom marketingu (newsletteroch)

Zobrazenie stránok konkrétnych produktov, ktoré si užívateľ prehliada

Klikanie na odkazy na detaily produktov

Webhostingová spoločnosť

 

4. Doba uchovávánia údajov

 1. Správca uchovává osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a dalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb a cloudových služieb.

 

6. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 1. odst. 2. týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

8. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.